NFF OM BALLBINGER


Tekst: Andre Hottran Flem
Publisert: 5. juni 2009 – På norges fotballforbund sine hjemmesider

 

Dataspill, internett og en økende mengde TV – kanaler holder barn innendørs og stillesittende. Det blir derfor viktig å tilrettelegge stumulerende nærmiljøanlegg for barn og unge som innbyr til lek, idrett og fysisk aktivitet. Grunnlaget for gode aktivitetsvaner legges tidlig. Det bør derfor være i alles interesse å være med på å lage et allsidig oppvekst- og utemiljø som gjør barn glade i å bruke kroppen sin og samtidig gir nyttig bevegelsestrening. Barn har forskjellige forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter utifra ulike utviklingsnivå.

En generell bedring i barn og unges fysiske utvikling vil være et viktig bidrag til vekst i breddefotballen. Det vil dessuten være viktige grunnpilarer for de som senere vil satse på en idrettskarriere. Barn gjør viktige motoriske erfaringer når de får leke fritt. Gjennom aktiv virksomhet utvikles deres bevissthet. Barn må gis anledning til å være aktive i sine egne trygge nærmiljø, slik at de utvikler god kroppsfølelse og fysisk mestring. Barn må få tilrettelagt aktivitetsarenaer i sine bomiljø.

Imidlertid er det stor mangel på slike anlegg. Flere av anleggene kan etableres relativt enkelt og rimelig. Nærmiljøanleggene er viktige arenarer for egentrening hvor ugne fotballspillere utfordres til eget initiativ, organisering, kreativitet og mestring.


Hva er nærmiljøanlegg?
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg, områder og utstyr som stimulerer til idrett, lek og fysisk aktivitet.

Nærmiljøanleggene skal være lett tilgjengelige i rimelig nærhet til folks bomiljø, og appellere til samhold og trivsel. Skolegårder og tilknytninger til øvrige idrettsanlegg er også godt egnet. Anleggene bør i særlig grad stimulere til egenroganisert lek og aktivitet, samt være åpen til fri bruk for alle.

Nærmiljøanleggen kan lages overalt og av alle!

 

Eksempler på nærmiljøanlegg kan være:
Binger Inlinehockey arena (vant)
Lillebror (lillebingen) Streetbasket
Balløkker (grus, kunstgress, gress) Arealer/oppmerking for – stikkball, slåball, kanonball
Ballvegg BMX
Minimål Hinderløyper og balanseinnretninger
Fotballtennis Skilekanlegg og skøyteløkker
Lysanlegg Sandvolley
Klatrevegg/-innretninger Skateboardramper

For å gi et allsidig tilbud kan ulike anlegg tilrettelegges som kombinasjonsanlegg, eller at det etableres flere i tilknytning til hverandre. Det bør være en utfordring å samarbeide på tvers av idrettsgrenene.

 

Miljøene bør utformes med tanke på:
Flest mulig motoriske utforminger (henge, slenge, hoppe, klatre, balansere, løpe, krype, osv.)
Trivsel, samhold og sosial utvikling
Utfordrende og eksperimerende aktivitet
Ulike nivå
Allsidige fotballferdigheter
Økonomisk støtte

Ved realiseringen av et nærmiljøanlegg kan det være mulig å hente ut økonomisk støtte fra flere hold. Den viktigste bidrasyteren vil være:

Spillemidler, inntil 50 % av godkjent kostnad, maksimalt kr. 200.000,- (Dette må det søkes på gjennom kommunen)

 

Eksempler på andre stønadsordninger og mulige bidragsytere er:
Posten
Sparebankstiftelsen DnBNOR
Kommunal støtte (Idrettsavdeling, Kulturkontor, Helse- og sosialkontor, bydelsutvalg)
Fylkeskommunal støtte
Ideelle organisasjoner (Lions, Rotary, osv.)
Borettslag
Boligbyggelag
Velforeninger
Lokal næringsliv
Bygging av nærmiljøanlegg er et prioritert satsingsfelt for Kultur- og kirkedepartementet (spillemidler.) Dette gjelder også i de fleste kommuner.

 

Fremgangsmåte for å få laget et nærmiljøanlegg:
Følgende etater/organisasjonsledd kan være aktuelle å kontakte for faglige råd og veiledning ved gjennomføring:
Idrettsrådet
Kommunen ved Idrettsavdelingen, Kulturetaten eller Teknisk etat
Fotballkretsen – anleggskomité
Fotballforbundet – anleggsutvalg
Idrettskretsen
Skoleverket

Kommunene har et ansvar for koordinering og utbygging av nærmiljøanlegg. Men både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og andre kan være utbyggere og ikke minst viktige initiativtakere, pådrivere eller samarbeidspartnere for å få realisert nærmiljøanlegg.

Finn ut hva som mangler i ditt nærmiljø. Bli enig med organisasjonen, velforeningen eller samarbeidspartnere om hva anlegget bør inneholde. Finn et egnet område eller ta kontakt med kommunen for å avklare tomtespørsmål. Lag realistiske kostnads- og finansieringsplaner. Dugnadsinnsatsen er ofte en viktig del av finansieringen, det kan dessuten skape godt samhold i nærmiljøet mellom både barn og voksne. Likevel er det ikke alt arbeid som egner seg for dugnad. Fagarbeid bør utføres av fagfolk. Meld inn behovet for nærmiljøanlegg til idrettsrådet eller kommunen. De hjelper til med nødvendige planprosesser og prosedyrer. Brenner du for å etablere nærmiljøanlegg i ditt nærområde?

Ta kontakt med kommunen, idrettsrådet eller fotballkretsen – de er alle der for å hjelpe!

Oslo 20040122 Fotballforbundets nye logo. Illustrasjon: Norges Fotballforbund / SCANPIX

Oslo 20040122
Fotballforbundets nye logo.
Illustrasjon: Norges Fotballforbund / SCANPIX

MER INFORMASJON FINNER DU PÅ NORGES FOTBALLFORBUND SINE HJEMMESIDER: http://www.fotball.no/nff/Anleggsutvikling/